شروع دوباره دوم تیر 1392
توجه این پست ثابت هست به طور موقت پستای جدید زیر این پست میباشند

سلام دوستان خوبم

همانطور که میدونید وبلاگ توسط یه نامرد هک شده و تمام مطالب پاک شده

ولی ما نا امید نمیشیم دوباره از همین لحظه مطالب جدید و مطالب قدیمی رو براتون یواش یواش قرار میدیم

از هکر عزیز خیلی تشکر میکنم چون به ما اینو فهموند انقدر بزرگ بودیم چشم دیدن مارو نداشتن


دوستان قدیمی تنهامون نذارید ما هنوز زنده هستیم :)


این پست فعلا ثابت هستش پستای جدید زیر این پست گذاشته میشه

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |


- You have given (away) foolishly you must take it back prudently .

دادن به دیوانگی - گرفتن به عاقلی : منظور این مثل وان دادن به افراد است که بدون تفکر صورت می گرد ولی در وصول آن باید جانب احتیاط را نگه داشت .

نظامی میفرماید :
به نادانی خری بردم بر این بام

به دانایی فرود آرم سرانجام

مولانا می فرماید :

آنکه رویانید تاند ( تواند) سوختن

وانکه بدریده است داند دوختن

ثمتیل
سبوی را که دانم ساخت آخر
توانم بر زمین انداخت آخر

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |

Like your Page in FB

Https

English Persian Proverbs Facebook page


http

English Persian Provers Facebook page

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |

بدون خدا هرگز بیست و پنجم مرداد 1389

One may live without father or mother but one can not live without god

بدون پدر ، یا مادر می توان زندگی کرد ،

ولی بدون خدا

هرگز

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |


Few words are bestبا اینکه سخن به لطف آبست

کم گفتن هر سخن صواب است

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

کز اندک تو جهان شود پر

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |


Like up , like cover .
- خدا نجار نیست ، اما در و تخته رو خوب به هم جفت میکند .

- خداوند هرکسی را به همجنس خود نزدیک و مألوف میکند .

- گل زن و شوهر را از یک تغار برداشته اند .Like counseller , like counsel .
- این مثل و نظائر آن غالبا در مقام استهزاء می آورند .

- یعنی کسی که پیرو و استاد و مرادش این چنین گمراه است از مرید و پیروش چه انتظاری می توان داشت ؟

- تمثیل :

از واعظ نامتعظی پند شنیدن

چون قبله نما ساختن اهل فرنگ است

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |


like guestion , like answer .
- آنچان پرسش ، این چنین پاسخ .

- سخن هرچه گویی همان بشنوی .

- تمثیل :

جواب آن جفنگت این جفنگ است

کلوخ انداز را پاداش سنگ است

- نظامی می فرماید :

با کوه کسی که راز گوید

کوه آنچه شنیده باز گوید

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |

کاچی بهتر از هیچی ! یکم فروردین 1389
better than nothing
کاچی بهتر از هیچی !

سنگ به از گوهر نایافته

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |

جواب ابلهان خاموشیست دوازدهم اسفند 1388

The only answer to fools is silence.
 


آن شوخ که مست باده بیهوشیست 


کارش همه کارهای گربه موشیست 


گر فحش دهد به من جوابش ندهم 


زیرا که جواب ابلهان خاموشیست


نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |

عجله کار شیطان است . یازدهم بهمن 1388

- Haste is from the devil .

- Haste is the mother of imperfection .
- این سخن در نکوهش عجله وشتاب در امور است که منشأ گرفتاری ها و پشیمانیهاست .

- عجله کار شیطان است .

- در مرزبان نامه آمده است : شتاب زدگی کار شیطان است و بی صبری از باب نادانی .

- فردوسی می فرماید :

شتاب و بدی کار اهریمن است / پشیمانی و رنج جان وتن است

- مولانا می فرماید :

که تأنی است از یزدان یقین / هست تعجیل ز شیطان لعین

- ادیب میگوید :

خوی کبک صلح وخوی باز جنگ /شتاب است دیو و فرشته درنگ

کار شیطان است تعجیل و شتاب / کار رحمان است صبر و اجتناب

- به قول نظامی :

مرد کز صید ناصبور افتد / تیر او از نشانه دور افت

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |


Haste makes waste .

- A hasty man drinks his tea with a fork .

- The hasty hand catches frog for fish .

- Haste makes waste , waste makes want .- این مثل در نکوهش تعجیل و در ستایش صبر و بردباری و تحمل است .

- التعانی من الرحم و العجله من الشیطان .

- شتاب کار شیطان است .

- تمثیل :

هر که در کارها شتاب کند / خانه عقل را خراب کند

چون نهال شتاب بنشانی / بردهد میوه پشیمانی

- آدم عجول چای خود را با چنگال می خورد .

- صیاد عجول به جای ماهی قورباغه می گیرد .

- سگی که در زائیدن شتاب کند توله اش کور به دنیا می آید .

- تمثیل :

تعجیل و شتاب را زیان بسیار است / تعجیل کننده پیرو شیطان است

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |


War generates war , and love generates love .جنگ جنگ را میاره و عشق عشق را .

قندهاری میگوید :

جنگ از جنگ ، محبت ز محبت خیزد / که ره دل به دل از جانب دلها باشد

فردوسی می گوید :

چو کین اوری ، کین ستانی کنیم / شوی مهربان ، مهربانی کنیم

صائب می گوید :

زلیخا یافت عمر رفته از صحبت یوسف / ز سودای محبت هیچ کس مبغون نخواهد شد

کمال تبریزی می گوید :

دوستی کن که محبت رمحبت خیزد / دل به نبرنگ و فسون از همه کس نتوان برد

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |


War is sweet to those that know it not .

War appears easy to on – lookers .جنگ برای آنان که چیزی نمی دانند و تنها شاهد صحنه های سنگین نبرد هستند شیرین و گاهی لذت بخش است .

میگویند : مشت نخورده به مشت خود می نازد .

حاشیه نشین دلش گشاد است .

کسی که در صحنه نیست آن را آسان می پندارد و کوشش وهنر مردم درگیر را آسان می بیند .

شیخ اجل می فرماید :

بخردی درم زور و سر پنجه بود /دل زیردستان ز من رنجه بود

بخوردم یکی مشت زور آوران / نکردم دگر زور بر لاغران

در ویس و رامین آمده :

مگر نشنیدی از گیتی شناسان / که باشد بر نظاره جنگ آسان

تمثیل :

آنکه مشت کسان نخورده بود / تکیه بر مشت خویش کرده بود

سعدی در جای دیگر میگوید :

ای برادر ما به گرداب اندریم / وانکه شنعت مکند بر ساحل است

شنعت = زشتی – بدی

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |


Every thing comes to him who waits .

If we bide our time , it will all come right .

این مثل درباره صبر و فضیلت صبوران است که خردمندان و فرزانگان شعر وادب فارسی همواره مردم را به صبر و شکیبایی دعوت وترغیب کرده اند :

الصبر مفتاح الفرج

( شکیبا باش که صبر کلید پیروزی است )

· رابله نویسنده بزرگ فرانسه میگوید :

· پیروزی از آن صبوران است .

· لسان الغیب حافظ میفرماید :

صبر و ضفر هر دو دوستان قدیمند / بر اثر صبر نوبت ضفر آید

نظامی میفرماید :

چو بر رشته کارت افتد گره / شکیبایی از جهد بیهوده به

مولانا می گوید :

صد هزاران کیمیا حق آفرید / کیمیایی همچو صبر آدم ندید

ناصر خسرو چنین گفته :

صبر است کلید بستگیها / آنجا که بود شکستگیها

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |


The hotter war , the sooner peace .منظور از این سخن اینست که تا خرابی از حد نگذرد آباد نمیشود .

- آتش هرچه سریعتر بسوزد زودتر خاکستر میشود

- هر چه قدر جنگ شدید به صلح نزدیکتر .

- نظامی می فرماید :

نبینی ابر کو تندی نماید / بگرید سخت وآنگه برگشاید

میرعبدالباقر کرمانی میگوید :

تا پریشان نشود کار به سامان نرسد / شرط آن است که تا این نشود آن نرسد

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |

جنگ . شکار . عشق بیست و پنجم مرداد 1388
War , hunting , and love are as full of trouble as pleasure .
جنگ و شکار و عشق هر آنقدر که لذت بخش و فرح انگیزند ، مشکل ساز و دردسر آفرین نیز هستند

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |

It's ill waiting for dead man's shoes .

این مثل در نکوهش این عمل مذموم ونکوهیده اخلاقی است

· پی خر مرده میگردد تا نعلش بکند

· به دنبال مال مفت و بی صاحب میگردد

· از روی احتیاج همراه با وقاهت حاضر است به هر کاری دست بزند

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |

*Don't love at the first look
*Don't hate at the first harm* از گفته های پیر خردمند ((سولون)) است :

در انتخاب دوست شتاب مکن و به تعجیل از آن روی مگردان.

* با اولین نگاه عاشق مشو وبا اولین بی مهری از آنان روی مگردان

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |

Love is without reason

* Love is lawless* عشق دلیل و منطق و قانون نمیشناسد .

* سنایی میگوید:

عاشقی بسته خرد نبود / علت عشق نیک و بد نبود

* حلاج میگوید :

عشق بیگانه است در ره عشق / شرح این نکته آشنا داند

نظامی میفرماید:

خرد مارا به دانش رهنمون است / حساب عشق از این دفتر برون است

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |

Love Begets love
*Love produces love
*Love generation love* محبت دو سر دارد .

*محبت ، محبت می آورد .

* از دل به دل راه است .

*از محبت خارها گل میشود .

* صائب می فرماید :

زلیخا یافت عمر رفته را از صحبت یوسف / ز سودای محبت هیچکس مبغون نخواهد شد

* همام تبریزی می فرماید :

زجانان مهر از ما جانفشانیست / جواب مهربانی ، مهربانیست

* کمال سبزواری می گوید :

دوستی کن که محبت ز محبت خیزد / دل به نیرنگ وفسون از همه کس نتوان برد

نوشته شده توسط YaYa  | لینک ثابت |